Inglies deet.

Aim sorrie darling, but ai koedend meek  it on tijm jesterdee. De snoo keem oud of de skai laaik polobeers and pingwings. Zo joe onderstend det it was unpasiebul voor mi toe ket intoe mai kar en go toe raid toe joe.
Ai hoop joe not engrie ed mi, ai hef trai de best ai koet.
Meebie it wil uh littel help bai de foth, dat ai was totelie vlebber kesttit.
Ai was zo dilaitvol dat joe kol mi voor a drink end a littel bit of seks. Onlie de foths aloon al dat ai ekenst jor ass zou leedaun leedaunnen, meeks mi verie heppy en exsaaiding.
But wat not ken, ken not.
Ai hoop verie verie muts dat joe wil kif mi a notter jtens, en kol mi eken.
Meebie we ken doe somting met de krismus, mooslie em ai dan toch eloon.
Wel darling, hoop toe si joe zoen.
Uh bik kis on uh plees wer joe zelf want.
Baai baai.